Vừa làm lại căn cước công dân, năm sau đến thời hạn đổi, phải làm sao?

Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định phải đổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định phải đổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định phải đổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, bạn đọc tại tỉnh Đồng Nai hỏi: Theo quy định về độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân là đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi (đối với công dân đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân).

Gần đây, Nhà nước triển khai cấp thẻ Căn cước công dân trên toàn quốc, có nhiều trường hợp khi được cấp thẻ chỉ còn khoảng 2, 3 năm là đến tuổi phải đổi thẻ.

Vậy những trường hợp này xử lý như thế nào?

Bộ Công an trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 điều 21 Luật Căn cước công dân năm 2014 thì thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Việc quy định độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi bởi khi đến các độ tuổi nói trên con người do nhiều yếu tố tác động có thể dẫn đến những thay đổi về các đặc điểm nhận dạng cần được ghi nhận, bổ sung để thẻ Căn cước công dân đảm bảo chính xác.

5/5 - (5 bình chọn)